Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fitness-suplementy.cz/, jehož provozovatelem je společnost

ONE COMPANY s.r.o.

Za poštou 1297/6
100 00, Praha 10

IČO: 24802042
DIČ: CZ24802042


E-mail: fitness-suplementy@seznam.cz

Firma ONE COMPANY s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, C 175570 a vedená u Městského soudu v Praze.

Níže uvedené podmínky a ustanovení vymezují a upřesňují práva a povinnosti ONE COMPANY s.r.o. jako prodávajícího a jeho zákazníků(kupujících)kteří jsou v postavení spotřebitele, tedy .

Nabídka firmy ONE COMPANY s.r.o.
V naší nabídce jsou uvedeny seznamy produktůrůzných firem, které pro Vás můžeme zajistit na základě Vaší závazné objednávky. To znamená, že jsou zde i položky, které nemáme na skladě a budeme je pro Vás objednávat.

Ceny
V nabídce jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace , v případě změny cen výrobcem nebo dovozcem firmou ONE COMPANY s.r.o., Vám budeme účtovat ceny platné v době odeslání Vaší objednávky.

Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.fitness-suplementy.cz/ v sekci O dopravě a dále jsou zobrazeny v nákupním košíku před odesláním objednávky. Uvedené ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Objednávka
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny http://www.fitness-suplementy.cz/ jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Před odesláním objednávky má kupující možnost seznámit se s vyplněnými údaji v nákupním košíku a provést jejich opravu.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračních formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení a převzetí zboží.

Vyplněním registračního formuláře a odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.fitness-suplementy.cz/ kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena při převzatí zboží.

Způsoby objednání
Zboží lze objednat následujícími způsoby:

Internetem: http://www.fitness-suplementy.cz/

e-mailem: fitness-suplementy@seznam.cz (s povinnými údaji z registračního formuláře)

Další objednávka
Pokud nám zašlete další objednávku a Vaše předchozí ještě nebyla vyřízena, Vaše objednávky spojíme a vyřídíme v jedné zásilce. Pokud chcete vyřídit každou objednávku samostatně, uveďte to jednoznačně při uskutečnění objednávky.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodejce
Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se již zboží nevyrábí, nedodává nebo výrazným způsobem došlo ke změně ceny dodavatele.

Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí jeho objednávky. Pokud je cena vyšší než je cena v objednávce, prodejce neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při telefonické objednávce je kupujícímu vždy sdělená platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu zákona, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat písemně na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího fitness-suplementy@seznam.cz . V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího vrátí do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, se tato úprava odstoupení od smlouvy nepoužije.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Ochrana osobních dat
ONE COMPANY s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu firmy ONE COMPANY s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty jinému subjektu či zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání tzv. cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího

Platební podmínky
Platby za zboží lze realizovat jedním z těchto způsobů:

hotově při osobním odběru
na dobírku poštovnímu doručovateli
přepravní společností (prosím uveďte kontaktní telefon)

Ceny jsou smluvní.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem firmy ONE COMPANY s.r.o.

Termín dodání
Pokud je objednané zboží skladem, odesíláme zásilku na adresu zákazníka obratem po přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, informujeme o této skutečnosti zákazníka elektronickou poštou , včetně předpokládané lhůty dodání. O odeslání zásilky informujeme e-mailem, součástí je také informace o předpokládaném termínu doručení.

Nedoručené zásilky
Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. V případě požadovaného opakovaného doručení bude účtováno další poštovné.

Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup zákazníka na http://www.fitness-suplementy.cz/ možný pouze formou osobního odběru a na jiné další objednávky na dobírku nebude brán zřetel.

Zákaznické slevy
Žádné slevy poskytované firmou ONE COMPANY s.r.o. nelze sčítat.

Na zboží v akci se neposkytují další slevy.

Reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem ONE COMPANY s.r.o., který je uveden na internetových stránkách http://www.fitness-suplementy.cz/ v sekci Reklamace, a právními předpisy České republiky v platném znění.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména jeho ust. § 2079 a násl., a předpisy souvisejícími.

V Praze dne 15.08. 2016

*Novinky*

13 položek

Zobrazit:
Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení